Podkarpackie Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Kadra kierownicza

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy

mł. bryg. mgr inż. Marcin Radzik


 
 

 


  

Poprawiony (wtorek, 20 listopada 2018 12:40)

 

Wydziały

Do zadań Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego należy w szczególności:

 

 1) w zakresie spraw operacyjnych: 

a) analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych,

b) przyjmowanie poprzez Powiatowe Stanowisko Kierowania zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb,

c) koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu,

d) analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo-gaśniczych i innych jednostek ksr-g oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie,

e) sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksr-g, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń,

f) nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg oraz innych podmiotów ksr-g, analizowanie gotowości operacyjno-technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie,

g) przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jrg oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych,

h) przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich,

 

2) w zakresie spraw szkoleniowych: 

a) planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i ksr-g na obszarze  powiatu,

b) organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa,

c) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksr-g na obszarze powiatu,

 

3)   w zakresie spraw łączności: 

a) planowanie systemów łączności dyspozytorskiej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej,

b) nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania i dysponowania na obszary chronione,

c) analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej,

 

4)   w zakresie spraw obronnych:

   a) prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie powiatowej,

   b) koordynowanie realizacji zadań obronnych;

 

5) w zakresie spraw ochrony informacji niejawnych - realizacja zadań dla tzw. „pionu ochrony”, określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie  informacji niejawnych (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.),

 

Do zadań Wydziału Organizacyjno-Kwatermistrzowskiego należy w szczególności:

 

1) w zakresie spraw organizacyjnych i archiwizacji:

a) opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego,

b) prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów

c) organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej,

d) opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów,

e) organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej, w tym jednostek ratowniczo-gaśniczych,

f) realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej,

 

2) w zakresie spraw kadrowych:

a) realizowanie założeń polityki kadrowo-płacowej komendanta powiatowego,

b) prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej,

c) sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej,

d) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej,

 

3) w zakresie spraw kwatermistrzowskich:

a) administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji     komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie,b) opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych,   w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną i wyposażenie osobiste,

c) prowadzenie obsługi socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej,

d) dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze     szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych,

e) zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych,

f) sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja z środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej,

g) realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej oraz z innych źródeł,

 

4) w zakresie spraw technicznych:

a) nadzorowanie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych,

b) prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi,

c) nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem     silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych,

d) nadzorowanie przeglądów, napraw i konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego oraz innych urządzeń i instalacji technicznych,

e) wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego.

 

5) w zakresie spraw informatyki:

a) analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy     powiatowej,

b) nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i kierowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów     przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej,

 

Do zadań Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej należy w szczególności:

 

1) w zakresie spraw kontrolno-rozpoznawczych:

a) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych,

b) współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy     stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń,

c) inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu,

d) opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,

e) analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się,

f) opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych,

g) przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych,

h) przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych     obiektów budowlanych oraz terenów,

i) wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę     prawo ochrony środowiska,

j) wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno-budowlanych, o ochronie             przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego,

k) nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową;

 

2) w zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy:

a) prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o      takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

c) przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i           pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

d) ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz       zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,

 

Do zadań Sekcji Finansów należy w szczególności:

 

1) sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;

Poprawiony (niedziela, 11 marca 2012 20:09)

 
Powiaty
 
 
Najczęściej czytane